Ochrana osobných údajov v aplikáciách

Informácie podľa článku 13. NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

1. Preambula

Spoločnosť FORBIS s.r.o. ( ďalej len „ FORBIS“ ), je vlastníkom a prevádzkovateľom aplikácií v ktorých sa spracúvajú Vaše osobné údaje z dôvodu poskytnutia služieb partnerom FORBIS. FORBIS nevykonáva zber osobných údajov vo svojom mene a na svoj určený účel. Zber Vašich osobných údajov vykonáva partner FORBISU a FORBIS ich len spracúva. FORBIS postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva. Z uvedeného dôvodu, všetky osobné údaje, ktoré FORBIS spracúva, šifruje a pseudonymizuje , aby nebolo možné osobné údaje použiť na identifikáciu osoby.

2. Identifikačné údaje

Názov spoločnosti: FORBIS s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 62, 040 01 Košice
IČO: 44458479
Štatutárny orgán: Ing. Matúš Nováček, konateľ spoločnosti
Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov: gdpr@evilsro.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

3. Zoznam aplikácií

 • FORBIS Plánovač
 • FORBIS Plánovač Liberta
 • TEETIME
 • FORBIS Security
 • ERP
 • Nájdi advokáta
 • SCANDEAL
 • SMS Gateway
 • Hra Arkanoid
 • MINT MESSENGER
 • VIDEO CALL
 • ( ďalej len „ aplikácie“ )

4. Zoznam účelov spracúvania osobných údajov a právny základ

 1. Poskytovanie služby aplikácie

  Právny základ spracúvania osobných údajov: §13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov

 2. Archivácia osobných údajov užívateľov

  Právny základ spracúvania osobných údajov: Článok 6. odst. 1. písmeno f) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a §13 ods.1, písm. f) ) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných. V rámci tohto účelu spracovávame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu. Oprávnený záujem spočíva v poskytovaní služby aplikácie.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je pre každú aplikáciu rôzna. Túto dobu si nastavuje každý partner FORBISU sám. FORBIS len osobné údaje spracováva a archivuje.

6. Poučenie o právach dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti, ktorá bude zaslaná elektronicky na emailovú adresu support@forbis.sk vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
 2. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 4. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

7. Spracovávanie osobných údajov

Spracovávanie osobných údajov je nevyhnuté, z dôvodu, aby Vám bolo možné poskytnúť službu Vami vybranej aplikácie. Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a v prípade, ak neposkytnete svoje osobné údaje nebude možné Vám poskytnúť službu požadovanej aplikácie.

8. Mlčanlivosť

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

9. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

10. Zverejnenie osobných údajov

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.

11. Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje tretím stranám

12. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

V rámci spracovávania Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu na základe osobných údajov.

 • English
 • Slovenčina
© 2024 Forbis s.r.o. | Všetky práva vyhradené